Nalaten

Zo gemakkelijk werkt een legaat of erfstelling aan Stichting Steunfonds Stad en Lande

In een testament kunt u zelf bepalen wie als begunstigde in aanmerking komt voor uw nalatenschap. Samen met uw notaris kunt u regelingen treffen voor uw nabestaanden, zoals uw echtgeno(o)t(e), kinderen en naaste familie. Maar u kunt ook anderen in uw testament gedenken. Bijvoorbeeld een charitatieve instelling zoals Stichting Steunfonds Stad en Lande van Schouwen-Duiveland. Daarmee levert u een wezenlijke bijdrage aan het behoud van de stedelijke en landelijke schoonheid van Schouwen-Duiveland. Een legaat of erfstelling aan de Stichting Steunfonds Stad en Lande van Schouwen- Duiveland is een geschenk aan dit eiland.

Een erfenis en de fiscus

Geven aan een goed doel als de Stichting Steunfonds Stad en Lande is niet alleen een geschenk van u. Ook de fiscus betaalt mee, doordat hij voor dergelijke nalatenschappen een ander tarief successierechten rekent. In Nederland moet over een erfenis belasting worden betaald, de zogenaamde successierechten. De hoogte van deze successierechten verschilt per situatie en de relatie tot de begunstigde. Zo kan de belasting voor kinderen oplopen tot 27% en voor andere erfgenamen zelfs tot 68%.

Algemeen nut beogende instellingen 

Stichting Steunfonds Stad en Lande van Schouwen-Duiveland valt als heemkundig beschermende organisatie, onder een speciale categorie, namelijk die van algemeen nut beogende instellingen. Deze instellingen zijn thans slechts 8% successierecht verschuldigd. De overige 92% kan volledig worden ingezet voor het goede doel. Als algemeen nut beogende instelling heeft de stichting bovendien een drempelvrijstelling. In de bijlage vindt u een lijst van vrijstellingent en tarieven.

Een legaat 

Met een legaat kunt u zelf omschrijven welk deel van uw erfenis u wenst na te laten aan een goed doel. Zo kunt u bijvoorbeeld besluiten om een vooraf bepaald bedrag na te laten aan een u door u gekozen instelling. Als dat de Stichting Steunfonds Stad en Lande is, en het bedrag is hoger dan de drempelvrijstelling, dan draagt de Stichting over dit bedrag 8% successierechten af. Heeft u liever dat Stich-ting Steunfonds Stad en Lande het totale bedrag ontvangt, dan neemt u in uw testament de term vrij van recht op. In dat geval worden de successierechten uit de totale nalatenschap betaald en niet door de ontvanger.
Door middel van een legaat kunt u een bedrag benoemen dat u wenst na te laten aan het Stichting Steunfonds Stad en Lande, maar dit kan ook een roerende of onroerende zaak zijn, zoals een huis of een schilderij. Stichting Steunfonds Stad en Lande moet dan over de waarde van dit goed (mits hoger dan de drempelvrijstelling) 8% successierechten afdragen.

Een erfstelling 

U kunt naast uw familieleden ook andere personen of instellingen in uw testament opnemen. Zo kunt u ook de Stichting Steunfonds Stad en Lande tot (mede) erfgenaam benoemen. Dan kan een deel van of de gehele erfenis voor Stad en Lande ingezet worden. Deze manier van nalaten wordt erfstelling genoemd. Als alle rechten van anderen (legaten, boedelkosten en overige schulden) van de totale nalatenschap zijn afgetrokken, is het restant van de erfenis voor de erfgenaam of de erfgenamen.
Ook over een erfstelling wordt aan het Steunfonds Stad en Lande 8 % successierechten in rekening gebracht. Uiteraard geldt ook hierbij dat de Stichting Steunfonds Stad en Lande slechts successierechten hoeft te betalen als het na te laten bedrag boven de drempelvrijstelling uitkomt.

Een gedegen voorbereiding 

Wellicht besluit u om op korte termijn een testament op te laten maken of te gaan wijzigen. Een beslissing die niet alleen u zelf raakt, maar ook uw nabestaanden. Een goede voorbereiding is daarbij nuttig. De onderstaande ‘geheugensteuntjes’ kunnen u helpen bij deze voorbereiding.

  • Denk goed na over wat u precies wilt regelen, voordat u naar de notaris gaat.
  • Maak een lijst met familieleden, personen en organisaties die u in uw testament wilt laten opnemen.
  • Voeg bij deze een lijst met uw ideeën over de verdeling van uw nalatenschap.
  • Stel uw naaste familieleden op de hoogte van het feit dat u een testament heeft laten opmaken.
  • Praat, behalve met uw notaris, ook met uw belastingadviseur over de mogelijkheden om de fiscale consequenties van uw overlijden voor uw nabestaanden te verzachten.


 Persoonlijk advies 

Denkt u erover om Stichting Steunfonds Stad en Lande in uw testament op te nemen, dan kunt u natuurlijk ook bij ons terecht voor een persoonlijk gesprek. Neemt u dan contact op met de secretaris van de Stichting Steunfonds Stad en Lande. In sommige gevallen (bijvoorbeeld kinderloze echtparen en alleenstaanden) gelden bijzondere mogelijkheden. De secretaris kan u adviseren over uw persoonlijke situatie.

Voor meer informatie over de tarieven successie- en schenkingsrecht wordt u verwezen naar het internet.

terug naar boven