Planologie

Wat doet de commissie?

Wij volgen de ontwikkelingen die te maken hebben met veranderingen op planologisch gebied van Schouwen-Duiveland. Ons eiland kenmerkt zich door haar unieke landschappelijke kwaliteiten en cultuurhistorische waarden. De commissie zet zich in voor het behoud daarvan. Wij staan kritisch tegenover plannen, die naar ons oordeel een bedreiging kunnen vormen voor bepaalde beschermde stads- of dorpsgezichten, dan wel voor het landschap van het eiland Schouwen-Duiveland. Wij geven advies en indien nodig schakelen wij ook andere instanties in.

U kunt ook altijd contact met ons opnemen om ons hierin te steunen.

Leden van de commisie planologie zijn:

   
Paula Bremmers secretariaat@stad-en-lande.nl  voorzitter
Marinus van Dijke

Marnix van Stralen

Arjan de Hulster
 
Adri Flikweert
 
Rian van Damme
 


Alert blijven is van groot belang. Immers wanneer een gebied eenmaal definitief voor woningbouw, recreatie of bedrijfsterrein is bestemd en in gebruik is genomen, dan draai je dat niet meer terug. Herstel van planologische beslissingen van de gemeente die achteraf als fout worden erkend is meestal onmogelijk. Dergelijke beslissingen worden nog steeds gemaakt helaas.

Daarom heeft de Vereniging Stad en Lande het initiatief genomen tot de ontwikkeling van een ruimtelijke langetermijnvisie voor Schouwen-Duiveland. De directe aanleiding is tweeledig.

Ten eerste heeft de omstreden locatiekeuze voor een camping aan de Rampweg aangetoond hoe een aanvankelijk goed opgezet plan flink uit de hand kan lopen. Een tweede en nu belangrijker reden om proactief met onze visie naar buiten te treden wordt gevormd door initiatieven uit politiek en bedrijfsleven die zich richten op een te sterke bevolkingstoename met als doel daarmee de economie te stimuleren. Onomwonden wordt voor verstedelijking gepleit... (Innovation Island)

De actuele thema's die ons bezig houden:

  Bestemmingsplan Buitengebied

 1. Beroepsschrift tegen vaststelling Buitengebied
 2. Inleiding Hoge Kassen
 3. Inspraak Kassen in 't Buitengebied
 4. Inspraak visie Buitengebied in beweging
 5. Persbericht inzake Buitengebied
 6. Uitspraak Raad van State inzake Voorlopige Voorziening Buitengebied
 7. Uitspraken Raad van Sate inzake Bestemmingsplan Buitengebied
 8. Zienswijze inzake Bestemmingsplan Buitengebied
 9. Zienswijze inzake ontwerp Bestemmingsplan Buitengebied


   Bestemmingsplan Kop van Schouwen

 1. Inspraak voorontwerp Bestemmingsplan Kop van Schouwen 

 

   Hoge Kassen Sirjansland

 1. Inspraakreactie Voorontwerp Bestemmingsplan Glastuinbouw Sirjansland

 

Houtwallen Schouwen-Duiveland

 1. PZC artikel Houtwallen
 2. Commissievergadering Wallenverordening
 3. Notulen Raadcommissie Samenleving en Bestuur en Openbare Ruimte

 

Ecomaire Rietdijk Zonnemaire

 1. Brief aan de Raadsleden van de Gemeente Schouwen-Duiveland
 2. Recreatieve ontwikkelingen nabij "Kijkuit" *(Gouwepolder) 
 3. Brief aan het College van BenW inzake Vooroverleg Ecomaire
 4. Zienswijze 50 Ecolodges/Recreatiewoningen Ecomaire d.d. 9 november 2017

 

Herinrichting Binnenstad       

 1. Omgevingsvergunning herinrichting Havenplein
 2. Bezwaarschrift naar aanleiding van de herinrichting
 3. Toelichting Bezwaarschrift bij de Bezwaarcommissie
 4. Beslissing op het bezwaar van het College van de Gemeente Schouwen-Duiveland
 5. Plattegrond
 6. Reactie op advies Werkgroep Havenpark aan Raad, College en Pers

 

Gebiedsvisie Schelphoek

 1. Zienswijze inzake de Gebiedsvisie SchelphoekZienswijze
 2. Gebiedsvisie in Word-bestand
 3. Inspreken over dit onderwerp op 1 december 2014

 

 Zorgcomplex Bommenede

 1. Brief aan de Gemeenteraad en het College van B&W

 

 Strandhuisjes

 1. Brief aan het College van B&W

 

  Brouwerseiland

 1. Zienswijze inzake bestemmingsplan en omgevingsvergunning Brouwerseiland
 2. Zienswijze inzake BARO voor project Bouwerseiland

 

  Zonneparken (nabij Dreischor)

 1. Brief Zienwijze pilot Zonneparken d.d. 10 juli 2017
 2. Zienswijze Zonnepark Zuid Langeweg te Dreischor d.d.14 augustus 2017 
 3. Persbericht Raadsbesluit d.d. 29 september 2017

 

 Voetpad Zeepeduinen

 1. Advies aan het College van B&W van de Gemeente Schouwen-Duiveland d.d.11maart 2019
 2. Advies aan de Raad van de Gemeente Schouwen-Duiveland d.d. 11 maart 2019


terug naar boven