Commissie Monumenten

De commissie Monumenten stelt zich ten doel:

 • De bestaande Rijks- en Gemeentelijke monumenten te inventariseren en de (bouw)geschiedenis van deze objecten te bestuderen.
 • Panden op Schouwen-Duiveland die daarvoor in aanmerking komen, voor te dragen als Rijks- of Gemeentelijk monument.
 • Het signaleren van monumenten die in verval zijn geraakt.
 • Het zoeken van nog niet aangemelde objecten die voor de toekomst als waardevol erfgoed aangemerkt kunnen worden.


Activiteiten van de Monumentencommissie ( MC ):

 • De MC geeft informatie over de monumenten op Schouwen-Duiveland.
 • De MC legt een fotoverzameling aan van de monumentale panden en beeldbepalende objecten, welke in de commissie zijn behandeld of aan de orde zijn geweest.
 • De MC neemt initiatief om behoud van waardevolle objecten te bevorderen, b.v. de Knechtshuisjes en de Geschenkwoningen.
 • De MC onderneemt actie om sloop, vernieling of aantasting van karakteristieke, monumentale of beeldbepalende panden te voorkomen.
 • De MC stelt het Meldpunt Erfgoed Zeeland op de hoogte van waardevolle objecten, die verloren dreigen te gaan. 
 • De MC onderhoudt contact met de gemeente Schouwen-Duiveland. Gevraagd en ongevraagd worden zaken aan de orde gesteld die van belang zijn om het erfgoed op ons eiland te behouden.
 • De MC reikt om het jaar een aantal Oorkonden uit aan personen of instellingen, die zich hebben ingespannen voor het behoud van een monument of die verbeteringen hebben aangebracht aan beeldbepalende objecten op Schouwen-Duiveland.
 • De MC inventariseert geslaagde restauraties en nomineert daaruit kandidaten voor de Oorkonde van de Vereniging Stad en Lande.
 • De MC bezoekt de genomineerde panden.


In de voorjaarsvergadering van 2017 zijn weer oorkonden uitgereikt.

Weet u in uw omgeving panden te staan, die recent fraai zijn gerestaureerd, wilt u dat dan per e-mail aan de voorzitter van de Monumentencommissie melden? Wij stellen uw reactie bijzonder op prijs .  

Leden van de commissie monumenten zijn:

   
Lex Luijendijk
voorzitter
Aize Meintema secretariaat@stad-en-lande.nl secretaris
David Schorer
 
Rien van de Luitgaren
 
Jan Stigter
 
Aart de Zeeuw
 


------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Wandeling Zierikzee

Aangaande de plannen met betrekking tot de stadwallen van Zierikzee, de zo genaamde Wandeling, is in de zomer van 2016, een gemeentelijk ambitiedocument verschenen. Stad en Lande heeft middels een werkgroep & klankbordgroep hierin meegedacht.
De besprekingen in de klankbordgroep zijn inmiddels afgerond en het ambitiedocument is aan het gemeentebestuur aangeboden. De verwachting is dat dit document, als het College ermee akkoord gaat, ter visie wordt gelegd.

Ter informatie treft u dit document hierbij aan. Klik hier.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uitreiking Oorkondes

In de voorjaarsledenvergadering op 21 april 2017 zijn weer oorkondes uitgereikt voor het mooist gerestaureerde monument. Hieronder treft u een overzicht:

1."De Brouwerij", Weststraat 32 Burgh-Haamstede
 


Eigendom van de heer en mevrouw Wenckebach, Boeke.

Het ontstaan van de  “Brouwerij” aan de Weststraat 32 te Burgh-Haamstede stamt uit de 17e eeuw.
Raadpleegt u maar eens de website www.genealogie.correlje.com/families/bolle/

De monumentencommissie gaat zich niet verder uitlaten over de historie want fouten zijn zo gemaakt. Mevrouw is een dochter van het echtpaar Boeke-Bolle, de familie die het huis sinds de 16e eeuw onafgebroken in eigendom heeft gehad. Tot voor een paar jaar was de bouwkundige staat van het pand erbarmelijk, maar toen besloten mevrouw Boeke en de heer Wenckebach het pand te gaan restaureren.

Een helse klus, de buitenkant van het woonhuis is nu zo goed als klaar. Binnen wordt nu hard gewerkt, daarna volgt het er naast gelegen gebouw, de oorspronkelijke brouwerij. 


Stad en Lande heeft veel respect voor materiele en fysieke maar ook de mentale inspanning die wordt geleverd om dit prachtige eeuwenoude pand en het interieur zo authentiek mogelijk te restaureren en voor de volgende generatie te behouden daarom willen we dit nu reeds met een oorkonde waarderen.
 
 
2. Ravestraat 44-46, Zierikzee
 


Eigenaar de heer Joop Kort
In Zierikzee aan de Ravestraat 44-46 staat een dubbel pandje, met veel zorg door de heer Joop Kort gerestaureerd en toen we binnen kwamen bleek dat Stad en Lande dit in 1979 reeds had beloond met een oorkonde. Echter Kort, een man met groot historisch besef, was nog niet tevreden. De oude boeken toonden dat dit soort panden meestal zijn voorzien van een achteruitbouw. (bakkeet, klompen kot o.i.d.) Kort toog aan de slag en zie daar, hij noemt het nu zijn tuinkamer. Juist door de details is de monumentencommissie van mening dat dit een Oorkonde-update moet worden. De oorkonde heeft hij al. Wij reiken nu graag het oorkonde-schildje aan hem uit.  

 =====================================================================================

Bent u geintresseerd in eerder uitgereikte Oorkondes en Eervolle Vermeldingen?

Klik hier voor 2010.
Klik hier voor 2012.
Klik hier voor 2014
Klik hier voor 2016

 =====================================================================================

Een bijzonder monument in Zierikzee:
het Kruithuisje met 150 kg buskruit en 40.000 patronen.

Zie en hoor voor een toelichting het verhaal van Betty Blikman-Ruiterkamp.

terug naar boven